Warunki korzystania z serwisu

Niniejsze Warunki korzystania z serwisu określają zasady, na których firma HotelsCombined Pty Ltd ACN 122 130 554 (my nam lub nasz/nasza/nasze) udostępnia użytkownikom stronę internetową i informacje.
Definicje
W tych Warunkach:
Informacje oznaczają wszystkie informacje dostępne w witrynie włączając:
 1. dostępność pokoi hotelowych
 2. ceny pokoi hotelowych
 3. opisy i zdjęcia obiektów noclegowych
 4. udogodnienia w obiekcie
 5. opinie gości oraz
 6. komentarz edytorski.
Dozwolony cel oznacza zamiar porównywania hotelowych stawek zakwaterowania i usług w połączeniu z dokonywaniem rezerwacji i/lub organizacją podróży, ale wyłączając jakąkolwiek powtórną publikację lub powtórne dostarczenie informacji lub jakiejkolwiek części informacji za pośrednictwem środków elektronicznych.
Oferta osób trzecich oznacza towary i usługi oferowane na sprzedaż przez osoby trzecie.
Witryna oznacza stronę internetową znajdującą się pod adresem www.hotelscombined.pl.
Dostęp
Odwiedzając niniejszą stronę:
 1. zgadzam się przestrzegać niniejszych Warunków korzystania z serwisu oraz
 2. użytkownik gwarantuje, że ma ukończone 18 lat.
Działania niedozwolone
Zabrania się:
 1. powielania w formie materiałów, publikowania, publicznego przedstawiania, publicznego przekazywania, kopiowania informacji lub jakiejkolwiek części informacji w celu innym niż dozwolony
 2. dostępu lub kontroli informacji lub jakiejkolwiek części informacji przy użyciu oprogramowania typu robot, spider, scraper lub innych automatycznych środków bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody
 3. łamania ograniczeń wyłączania robotów w jakichkolwiek kodach dostępu do witryny lub omijania jakichkolwiek innych środków stosowanych w celu zabezpieczenia lub ograniczenia dostępu do witryny
 4. podejmowania jakichkolwiek czynności, które narzucą lub mogą narzucić nieuzasadnione i nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej infrastruktury
 5. prób modyfikacji, tłumaczenia, adaptowania, edytowania, ponownego zestawiania, demontowania lub programowania zwrotnego jakiegokolwiek oprogramowania używanego przez nas w związku z Witryną.
Odszkodowania
Użytkownik zabezpiecza nas przed wszelkimi kosztami, roszczeniami, żądaniami, odpowiedzialnością, wydatkami, szkodami, i stratami spowodowanymi wykorzystaniem przez niego informacji lub jakiejkolwiek części informacji dla jakiegokolwiek celu innego niż cel dozwolony.
Weryfikacja informacji i przejęcie ryzyka
Weryfikacja informacji
Należy zweryfikować informacje przed zaakceptowaniem oferty osób trzecich.
Przejęcie ryzyka
Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z:
 1. użytkowaniem witryny i informacji oraz
 2. akceptacją i użytkowaniem przez użytkownika jakichkolwiek ofert osób trzecich.
Brak gwarancji
Nie gwarantujemy:
 1. dokładności, jakości, kompletności oraz rzetelności witryny internetowej, informacji i ofert osób trzecich
 2. że witryna i informacje będą wolne od błędów i wirusów, będą funkcjonować nieprzerwanie, będą wolne od nieautoryzowanego użytkowania oraz hakerów.
Odpowiedzialność
7.1. Ograniczenia
W zakresie warunków wskazanych w Ustawie o konkurencji i konsumentach z 1974 r. (Cth) mających zastosowanie do świadczonych przez nas usług, nasza odpowiedzialność za jakiekolwiek nadużycie tych warunków jest ograniczona do ponownego dostarczenia usług lub pokrycia kosztów ponownego dostarczenia usług.
Wyłączenie
Z wyjątkiem tych warunków które nie mogą być prawnie wykluczone wszystkie warunki inne niż te jednoznacznie zawarte w niniejszych Warunkach korzystania z serwisu są wykluczone.
Górna granica odpowiedzialności
Zgodnie z klauzulą 7.1 powyżej nasza maksymalna łączna odpowiedzialność jest ograniczona do sumy 100 dolarów australijskich.
Wyłączenie od odpowiedzialności
Pod żadnym pozorem nie jesteśmy odpowiedzialni (niezależnie od tego czy odpowiedzialność ma charakter kontraktowy, deliktowy czy oparta jest na innej podstawie) za żadne straty lub szkody wtórne, specjalne, przypadkowe lub pośrednie, włączając utratę zysków, wynikające z niniejszych Warunków korzystania z serwisu.
Ogólne
Rozumienie ogólne
Niniejsze Warunki korzystania z serwisu zawierają całość porozumienia pomiędzy stronami i zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia między stronami co do przedmiotu niniejszych Warunków.
Poprawki i zmiany
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania poprawek i zmian w niniejszych Warunkach korzystania z serwisu bez powiadamiania użytkowników.
Obowiązujące prawo i jurysdykcja
Niniejsze Warunki korzystania z serwisu są regulowane i muszą być tworzone zgodnie z prawem obowiązującym w Nowej Południowej Walii. Wszystkie kwestie sporne zaistniałe w związku z niniejszymi Warunkami korzystania z serwisu lub na ich skutek podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Australii.